Zasady publikowania

Zasady publikowania prac w Przeglądzie Więziennictwa Polskiego
1) Przegląd Więziennictwa Polskiego (PWP) jest kwartalnikiem naukowym
wydawanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
2) Redakcja PWP przyjmuje artykuły naukowe o problematyce zgodnej z misją
kwartalnika, które wcześniej nie były nigdzie publikowane.
3) W wypadku wątpliwości, czy nadesłany artykuł spełnia kryteria artykułu
naukowego redakcja stosuje wytyczne zawarte w Komunikacie MNiSW z dnia
2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwawyzszego-
z-dnia-2-czerwca-2015-r-w-sprawie-kryteriow-i-trybu-ocenyczasopism-
naukowych.html.
4) Redakcja przyjmuje i poddaje procedurze kwalifikacji do druku artykuły w
językach polskim i angielskim.
5) Złożenie artykułu do redakcji PWP oznacza pełną akceptację przez
wszystkich autorów niniejszych zasad oraz Wytycznych dla Autorów,
opublikowanych na stronie internetowej PWP lub w poszczególnych numerach
drukowanych.
6) Złożenie artykułu do redakcji PWP oznacza udzielenie Centralnemu
Zarządowi Służby Więziennej nieodpłatnej i czasowo nieograniczonej licencji
wyłącznej na:
a. przechowywanie utworu w pamięci komputera, jego edycję, kopiowanie
i drukowanie dla celów procesu recenzenckiego jak i wydawniczego,
b. drukowanie na łamach Przeglądu Więziennictwa Polskiego w nakładzie
ustalonym przez Redakcję, wydawanie na nośnikach elektronicznych
oraz publikowanie na stronie internetowej PWP w ramach
powszechnego udostępniania przez Redakcję poszczególnych
numerów czasopisma,
c. rozpowszechnianie utworu w sposób zapewniający pełny dostęp każdej
zainteresowanej tym utworem osoby poprzez zamieszczanie
drukowanej wersji czasopisma w bibliotekach, czytelniach czy
repozytoriach oraz wprowadzanie jego wersji elektronicznej do
komputerowych baz danych czasopism naukowych i czytelni
elektronicznych.
7) Autorzy zachowują prawo do zamieszczania opublikowanych na łamach PWP
utworów, na swoich osobistych kontach w elektronicznych naukowych bazach
danych, ale wyłącznie w postaci plików pobranych ze strony internetowej
czasopisma.
8) Procedura kwalifikowania poszczególnych utworów do druku jest zgodna
z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i polega na:
a. dokonaniu przez Redakcję oceny wstępnej pod względem zgodności
utworu z profilem i misją czasopisma oraz pod względem zgodności
z wymogami dotyczącymi edycji tekstu,
b. poddaniu artykułu recenzjom zewnętrznym przez co najmniej dwóch
niezależnych recenzentów.
9) Utwory zawierające analizy statystyczne dodatkowo poddawane są analizie
redaktora statystycznego a wynik tej analizy dostępny jest dla recenzentów.
10) Recenzentami są osoby o znaczącym dorobku naukowym w obszarze,
którego recenzowany utwór dotyczy, ze stopniem naukowym doktora, doktora
habilitowanego lub tytułem naukowym profesora.
11) Przewodniczący Rady Naukowej powołuje recenzentów niezależnych wobec
Autora.
12) Autor i recenzent pozostają obustronnie anonimowi wobec siebie. W innych
przypadkach od recenzenta wymaga się podpisania oświadczenia
o niewystępowaniu konfliktu interesów.
13) Recenzent sporządza recenzję na udostępnianej przez Redakcję karcie
recenzji, którą wypełnia w całości. W szczególności recenzent zobowiązany
jest do zajęcia stanowiska w sprawie przydatności recenzowanego utworu do
druku w Przeglądzie Więziennictwa Polskiego.
14) Autor jest informowany o treści uwag recenzentów i ostatecznym wyniku
recenzji. Autorowi umożliwia się odniesienie się do uwag recenzentów, w tym
także dokonanie zmian w tekście utworu po czym utwór zostaje poddany
ponownej ocenie tych samych recenzentów.
15) Utwór przygotowany w sposób niezgodny z zasadami opublikowanymi przez
Redakcję może być zwrócony Autorowi. Redakcja zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w treści utworu.
16) Do druku kierowane są publikacje, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.
W przypadku rozbieżnych opinii recenzentów w kwestii przydatności
recenzowanego utworu do druku w Przeglądzie Więziennictwa Polskiego
Przewodniczący Rady Naukowej powołuje trzeciego recenzenta, którego
recenzja rozstrzyga w sprawie przyjęcia publikacji do druku.
17) Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu utworu do druku podejmuje
Przewodniczący Komitetu Naukowego.
18) Decyzje dotyczące zawartości poszczególnych numerów PWP oraz kolejności
publikowanych w nich artykułów podejmuje Przewodniczący Rady Naukowej.
19) Redakcja może odmówić opublikowania utworu, gdy:
a. nie jest on zgodny z profilem i misją czasopisma,
b. nie otrzymał dwóch pozytywnych recenzji,
c. został przygotowany w sposób nieuwzględniający opublikowanych
przez Redakcję Wymogów dla autorów,
d. nosi znamiona nadużyć typu ghostwriting lub guest authorship,
a. nosi znamiona plagiatu.
20) Po zakwalifikowaniu artykułu do druku Autor zobowiązany jest do wyrażenia
zgody na upowszechnienie utworu poprzez podpisanie licencji na druku
udostępnionym przez Redakcję.
21) Autor jest zobowiązany do współpracy z redaktorem językowym, redaktorem
statystycznym, korektorem i wydawnictwem w celu usunięcia nieścisłości bądź
braków w tekście. Nieudzielenie przez Autora odpowiedzi na uwagi
redakcyjne w czasie dziesięciu dni kalendarzowych oznacza jego zgodę na
wprowadzenie proponowanych zmian.
22) Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów także po opublikowaniu utworu.
23) Redakcja podaje do wiadomości listę stałych recenzentów.